Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2013

ketok
4348 50f7
Reposted fromchained chained viasmutnazupa smutnazupa
ketok
Plugawy jakiś się czuję, kompleksy u mnie rosną już prawie na ścianach (...).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromperseweracje perseweracje viasmutnazupa smutnazupa
ketok
Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem.
— Alan Rickman
Reposted fromperseweracje perseweracje viasmutnazupa smutnazupa
0161 8d7e 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa

June 29 2013

ketok
ketok
ketok
3702 fa1d 500
The roe Wieslaw

Lublin 2013
Reposted fromacia acia viajointskurwysyn jointskurwysyn
ketok
7332 bfa4
ketok
1518 ff04
Reposted fromcygaretka cygaretka viakoloryzacja koloryzacja
Inspiration pillow
Reposted fromweheartit weheartit viakoloryzacja koloryzacja
0354 a4cf 500
ketok
7583 2c59
Reposted fromblackandwhite blackandwhite
ketok
ketok
7871 8a95
Reposted fromkitake kitake viacats cats
5939 0483
ketok
2209 a661 500
ketok
7430 dfb0
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viasamozatrucie samozatrucie
ketok
ketok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl